Bilgilendirme

PraNomi Kullanıcı Sözleşmesi

1.Giriş
 İşbu kullanıcı sözleşmesinde, sözleşmenin eklerinde ve Pranomi.com ve Pranomi.com sitelerinde yer alan tüm hükümler Pranomi'ın aracılığıyla Pranomi.com ve panel.pranomi.com adreslerinde sunduğu hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmektedir. İşbu sözleşmenin ekleri ve Pranomi.com ve Pranomi.com sitelerinde sunulan Pranomi hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek vb. diğer tüm dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMMde kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme kapsamında verileriniz Sahir Yazılım Mühendislik Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Pranomi.com ve Pranomi.com sitelerinde yayınlanan aydınlatma metni ve işbu sözleşmenin akdedilmesiyle tarafınızca verilen açık rıza kapsamında, işlenecektir. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sorumlusu olarak, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini hangi amaçla ve ne şekilde işlediğini, kaydettiğini, sakladığını, güncellediğini, paylaştığını, sınıflandırdığını ve ne şekilde imha ettiğini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında https://Pranomi.com/tr/sozlesmeler/Pranomi-aydinlatma-metni linkinden de ulaşılacağı şekilde aydınlatma metninde açıklamaktadır.

2.Taraflar
 İşbu sözleşme Pranomi.com sitesinde kullanıcı vasfında olan ve/veya hizmeti kiralamış olan ile (bundan böyle Kullanıcı” olarak anılacaktır) Türk hukuku uyarınca kurulmuş olan ve merkezi Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi T.G.B.İdare ve Kuluçka 4.Bina No:67-3 D-47 Melikgazi/Kayseri/Türkiye” adresinde bulunan Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş (Bundan böyle Pranomi” olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, Pranomi.com veya Pranomi.com sitelerine üye olduğunda işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayıldığını ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklere aykırı davranmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Pranomi ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte Taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

3.Tanımlar
Web Sitesi: Mülkiyeti Pranomi'a ait olan ve Pranomi'ın işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu Pranomi.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Kullanıcı: Pranomi.com veya panel.pranomi.com sitelerinde Pranomi tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurarak mülkiyeti Pranomia ait olan web sitesine kaydolan ve almış olduğu paket süresince Pranomi’a ait sistemin kullanım hakkını kiralayarak işbu web sitesi aracılığıyla ürün veya hizmetlerini listeleyen ve satışa çıkaran gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
E-Ticaret Sitesi: Pranomi tarafından hazırlanmış olan Web Sitesi aracılığıyla, Kullanıcı’nın ürün veya hizmetlerini listeleyeceği ve satışa çıkaracağı, bu işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet sitelerini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Kullanıcı’nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla Pranomi tarafından Web Sitesinde sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri uygulamaları ifade eder.
Alıcı: Kullanıcı’nın, Web Sitesi aracılığı ile e-ticaret sitelerinde yayınladığı ürün veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kaynak Dosya: Kullanıcı veya tedarikçi tarafından hazırlanmış olan, Web Sitesinin desteklediği uzantılara (xml, vb.) sahip olan, içeriğinde Kullanıcı’nın e-ticaret sitelerine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosyadır.
Kullanıcı Paneli: Kullanıcı’nın Pranomi tarafından Web Sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen Kullanıcı’ya özel sayfaların yer aldığı paneli ifade eder.

4.Sözleşmenin Konusu
  İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesi üzerinde Pranomi tarafından sunulan Hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Pranomi tarafından Kullanıcı’ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile Alıcılar, Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri ve Kullanıcı ile Tedarikçiler arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir.

5.Pranomi Hak ve Yükümlülükleri
  Web Sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi Pranomi olacaktır. Pranomi'ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Web Sitesinde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari veya sair amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerine iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel vb. üzerinde her daim münhasıran hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak Kullanıcı, Web Sitesinde yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde Pranomi'ın tazminat hakları saklı kalmak üzere işbu sözleşmenin tek taraflı feshine dair 11.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

  Pranomi, resmi idareler, yargı organları veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında evrak veya bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde Kullanıcıya ait Pranomi uhdesinde bulunan tüm bilgi ve belgelerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

  Pranomi, Kullanıcı tarafından kayıt işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari tüm bilgileri mevzuata uygun güvenli bir ortamda saklayacaktır.

İlaveten, Kullanıcı’nın üyelik süreleri bitiminden sonra sözleşme yenilemeleri halinde mağduriyet yaşanmaması amacı ile, Kullanıcıların üyelik süresi boyunca Pranomi sistemlerine girişini yaptığı ürün, barkod, fiyat ve benzeri veriler; Kullanıcıların üyelik sürelerinin sona ermesinden itibaren 30 gün süre ile Pranomi tarafından saklanacaktır.

Pranomi, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Pranomi'ın faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen ve mevzuatın öngördüğü sebeplerle üçüncü kişilere açıklayabilir. Kullanıcı, kendine ait bilgilerin Pranomi tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın rıza verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Pranomi, Web Sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenliğinin sağlanması sebepleriyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkına münhasıran sahiptir. İşbu amaçla Pranomi, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Pranomi hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

  Pranomi, hizmetleri kendi takdiriyle geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahiptir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde, Pranomi tarafından e-posta ile Kullanıcı’ya bildirilecektir. İletişime geçilecek e-Posta adresi olarak Kullanıcı’nın Pranomi panelinde kayıtlı adresi kullanılacaktır.

  Pranomi, Web Sitesi üzerinde sunulacak olan sözleşme içeriğini, hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Pranomi, herhangi bir sınırlama olmaksızın Kullanıcının Pranomi müşterisi olduğunu İnternet sitesinde veya diğer iletişim mecralarındaki referans bölümünde yayınlayabilir.

  Pranomi, Kullanıcı’nın sosyal medya internet siteleri gibi elektronik ileti paylaşılan sistemler üzerinden markayı aşağılayıcı, zarara sokan, tiraj düşüşüne neden olan, asılsız, yalan, itibar zedeleyici söylemler, hakaret, küfür gibi ahlaka aykırı sözlü yazılı görsel veya video içerikli paylaşımlar yapması halinde Kullanıcı’nın ticket(Destek bileti) kullanım hakkını herhangi bir bildirim veya ihtara gerek kalmaksızın, derhal askıya alabilir veya tamamen kapatabilir. Pranomi, bu hususların tespiti halinde Kullanıcı’nın paketini herhangi bir ihtar ve bildirim yapmaksızın askıya alma ve/veya kalıcı olarak hizmet vermeyi durdurma ve paketi iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın, bu maddede yazılan eylemlerinin tespiti ve paketin iptali üzerine ücret iadesi yapılmayacaktır. Kullanıcı paketinin iptal edilmesi sebebiyle ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir zarar tazmini talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Pranomi yukarıda açıklanan nedenlerle Kullanıcı’nın sözleşmesini kalıcı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu hususta ücret iadesi ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  Pranomi, Kullanıcı’nın sosyal medya internet siteleri gibi elektronik ileti paylaşılan sistemler üzerinden  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret ve tehdit suçları öncelikli olmak üzere her türlü suç teşkil eden yazılı ve/veya sözlü ve/veya görsel paylaşımda bulunduğunu tespit etmesi halinde de Kullanıcı’nın ticket(Destek bileti) kullanım hakkını askıya alabilir veya tamamen kapatabilir. Pranomi, bu hususların tespiti halinde Kullanıcı’nın paketini herhangi bir ihtar ve bildirim yapmaksızın askıya alma ve/veya kalıcı olarak hizmet vermeyi durdurma ve paketi iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın, bu maddede yazılan eylemlerinin tespiti ve paketin iptali üzerine ücret iadesi yapılmayacaktır. Kullanıcı paketinin iptal edilmesi sebebiyle ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir zarar tazmini talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Pranomi,  yukarıda açıklanan nedenlerle Kullanıcı’nın sözleşmesini kalıcı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu hususta ücret iadesi ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  Pranomi, Kullanıcı’nın, canlı destek hattı, telefon, mail ve ticket sistemi üzerinden maddenin birinci ve ikinci fıkrasında tespit edilen paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine ticket(Destek bileti) kullanım hakkını askıya alabilir veya tamamen kapatabilir. Pranomi, bu hususların tespiti halinde Kullanıcı’nın paketini herhangi bir ihtar ve bildirim yapmaksızın askıya alma ve/veya kalıcı olarak hizmet vermeyi durdurma ve paketi iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın, bu maddede yazılan eylemlerinin tespiti ve paketin iptali üzerine ücret iadesi yapılmayacaktır. Kullanıcı paketinin iptal edilmesi sebebiyle ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir zarar tazmini talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Pranomi,  yukarıda açıklanan nedenlerle Kullanıcı’nın sözleşmesini kalıcı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu hususta ücret iadesi ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  Yukarıda açıklanan her türlü paylaşım sebebiyle Pranomi’ın ticari ve/veya maddi her türlü zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanıcı yukarıda açıklanan nedenlerle Pranomi’ın uğramış olduğu zararı kendisine bildirilmesiyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Pranomi’ın her türlü hukuki talep ve cezai şikayet ve hakları saklıdır.

6.Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
  Kullanıcı, "Kullanıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Pranomi.com veya Pranomi.com sitelerinde Pranomi tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik işlemlerini ve bilgilerini tamamladığında üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. Pranomi'ın Kullanıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe aykırılık teşkil eden bilgilerin paylaşılmasından doğacak tüm zararlardan Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı bu sebeple Pranomidan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Pranomi’ın bu sebeple uğradığı her türlü zararın tazminini Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

  Kullanıcı, ilanlarının e-ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcı’nın bu kaynak dosyayı kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.

  Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; Pranomi'ın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Pranomi'ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pranomi tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pranomi'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlar sebebiyle doğacak tüm sorumluluktan ve bununla ilgili her türlü tazminat, zarar, istek, dava ve masraflardan Pranomi’ı masun tutacak ve bunları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

  Kullanıcı, Pranomi tarafından Web Sitesinde kendisine sağlanan alanda hukuka ve/veya ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin her türlü haklarını, Fikri ve Sınai Haklar yasası gereğince korunan herhangi bir hakkı ihlal eden bir içerik bulundurmayacağını ve yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, sorumluluğundaki paylaşımlar nedeniyle uğranılan tüm zararlar dâhil olmak üzere üçüncü şahıslarca Pranomia karşı ileri sürülecek tüm dava, şikayet, tazminat ve her türlü sair talep ve bunların masraflarına karşı sorumlu olacağını, Pranomi’ın bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararın Kullanıcı’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Pranomi'a sitede bulunan destek/iletişim numara ve/veya mailine bildirimde bulunarak, ihtarname veya iadeli taahhütlü posta yollarından biriyle bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Pranomi'ın herhangi bir zarara uğraması halinde, Pranomi'ın Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın güncel olmayan bilgiler sebebiyle karşılaşacağı her türlü zarardan Kullanıcı münhasıran sorumludur.

  Kullanıcı, e-Ticaret Sitelerindeki ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı hukuka ve ahlaka aykırı faaliyetlerden dolayı Pranomi’ın uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  Kullanıcı tarafından Pranomi’ın ticari itibarını zedeleyecek şekilde sosyal medya, internet ve benzeri ortamlar aracılığıyla paylaşım yapılması durumunda işbu sözleşme Pranomi tarafından hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Ayrıca Kullanıcı, Pranomi'ın ticari itibarının zedelenmesi sonucu müşteri kaybı, şirket hisselerinin değer kaybı, tiraj azalması, satışlardaki azalma, iş kaybı ile uğrayacağı tüm diğer zararların tazmini için herhangi bir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın doğacak tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Pranomi bu durumun tespiti ile işbu sözleşmenin 11.1. maddesi uyarınca sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak para iadesi yapmadan feshedebilir.

  Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı e-Ticaret Sitelerindeki yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Pranomi'a yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Pranomi'ın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Pranomi'ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pranomi tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pranomi'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Pranomi işbu sözleşmenin 11.1. maddesi uyarınca sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak para iadesi yapmadan feshetme hakkına sahip olacak ve Pranomi'ın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
Kullanıcı, firmanın vermiş olduğu hizmetin bir entegrasyon hizmeti olduğunu, sunmuş olduğu internet çözümlerinde meydana gelebilecek yazılımsal sorunlardan dolayı Pranomi
a sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Entegrasyon uygulaması dahilinde Kullanıcı stoğu güncelleme, fiyat güncelleme, otomatik fiyat takip özelliği, ürün başlığı bilgisi vb. gibi firmanın kullandığı tüm diğer ürün bilgisi araçları sayesinde Kullanıcıların sisteme yüklediği ürünlerin fiyatları veya stoğu ile ilgili otomatik olarak veya müşteri tarafından manuel değişiklikler/güncellemeler yapılabilmektedir. Kullanıcı hatası, eksik bilgi girilmesi, teknik veya yazılımsal aksaklıklar nedeniyle yaşanan zararlardan Pranomi sorumlu değildir. Kullanıcı, bu nedenle oluşacak tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu olmak üzere peşinen feragat eder.

  Kullanıcı, Web Sitesine üye olduğu esnada bir Kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcı dilerse kendi Alt Kullanıcıları için hesap oluşturabilir. Bu Alt Kullanıcılar için kullanıcı adı ve şifreleri Kullanıcı belirler. Kullanıcı’nın ve Alt Kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır. Kullanıcı’nın veya Alt Kullanıcı’nın şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitelerinde Pranomi aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Pranomi tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Pranomi'a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Pranomi’ın işbu sözleşmenin 11.1. maddesi kapsamında sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesih hakkı saklıdır.

  Kullanıcı, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web Sitesini kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.          Kullanıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; Pranomi'ın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  Kullanıcı, Web Sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Web Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Pranomi tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Siteleri üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Pranomi, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web Sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Pranomi'dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Pranomi'ın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

  Kullanıcı’nın, Pranomi tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Pranomi'a platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web Sitesine üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Web Sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, kara listeye alınması halinde Pranomi’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamaz. Kullanıcı’nın yeni üyelikleri işbu sözleşmenin 11.1. maddesi kapsamında derhal ve tek taraflı olarak feshedilecektir.Kullanıcı, Pranomi’ın bu hususlar sebebiyle uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Pranomi tarafından Web Sitesinde yapılan değişiklikler ve hizmet bedelleri ile ilgili değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı işbu değişikleri Web Sitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanıcı bu değişikliklerin gereklerini yerine getirmediği takdirde Pranomi işbu sözleşmenin 11.1. maddesi kapsamında tek taraflı olarak derhal fesih hakkına sahiptir.

7.Süre
  Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket kiralandıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda Pranomi sözleşmeyi tek taraflı ve derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 5 gün boyunca Web Sitesine giriş yapmaması durumunda Pranomi Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

8.Hizmet Bedelleri
  Pranomi tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Web Sitesinde yayınlanmaktadır. Pranomi hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.
  Pranomi’ın yeni içerik, işlev ve eklentiler için paket statüsüne göre ek ücret talep etme hakkını saklı tuttuğunu kullanıcı kabul ve beyan eder.

  Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için Pranomi'a ödeyeceği ücret Web Sitesinde yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket kiraladığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda Pranomi paket fiyatlarında ve paket içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar mevcut paketi için ek bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket kiralamak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.

9. Abonelik Ücreti İadesi

  Kullanıcı, Pranomi’dan paket kiralamadan önce Pranomi.com sitesinde belirtilen paket özelliklerini inceleyebilir, müşteri temsilcilerimize sorularını sorabilir, detaylı sunum talep edebilir ve programın demosunu ücretsiz olarak kullanabilir. Tüm bu süreçler neticesinde Kullanıcının Prazapar’dan paket kiralamadan önce sistem özelliklerini ve yeteneklerini anladığı, ayrıca kendi ihtiyaçlarını karşıladığını kabul etmiş sayılır. Bu gerekçelerden dolayı Kullanıcı paket kiralama işleminden sonra ücret iadesi talep edemez.

Kullanıcı, kendi kusuru sebebiyle işbu sözleşmenin Pranomi tarafından feshedilmesi halinde abonelik ücretinin iadesini talep edemez.

Kullanıcı, almış olduğu hizmet paketlerini, Web Sitesine hiç girmediğinden bahisle ücret iadesi isteyemez. Pranomi, üyenin erişimine izin vermek suretiyle yükümlü olduğu hizmeti vermiş sayılır.Kullanıcı’nın başkaca pazaryeri uygulamalarında oluşan sorunlar nedeniyle sipariş oluşturamama, stok kontrol edememe ve benzeri aksaklıklardan Pranomi sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları Pranomia ait olan sistemde oluşan aksaklıklar dışında herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın sisteme erişim sağlayamamasından Pranomi sorumlu olmayacaktır.

  Kullanıcı’ya, yalnızca Pranomia ait sistem üzerinden artık sürekli olarak hizmet verilemeyecek duruma gelindiği takdirde abonelik ücreti iade edilecektir. Kullanıcı bu durum haricinde ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.Fikri Mülkiyet
Web sitesinin tasarımı, web sitesi kullanılarak hazırlanan tüm resimler, html kodları, içerikler, Pranomi logosu ve markası Pranomi'a aittir. Kullanıcılar, Pranomi'ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamayacağını, paylaşamayacağını, dağıtamayacağını, sergileyemeyeceğini, çoğaltamayacağını, bunlardan türemiş çalışmalar yapamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Maddede sayılanların tespiti halinde Pranomi işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Kullanıcının fikri mülkiyet hakkı ihlali sebebiyle Pranomi’ın uğrayacağı tüm zararlar kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.


11.Fesih

11.1. Pranomi’ın Tek Taraflı Feshi
  Kullanıcı’nın işbu sözleşme ve eklerinde belirlenen hususlara aykırılıklarının tespiti üzerine Pranomi herhangi bir bildirim veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

  Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan ve Pranomi’ın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde Kullanıcı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan ve Pranomi’ın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde Kullanıcı’ya ücret iadesi yapılmayacaktır.

  Kullanıcı’nın kusuru sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinden Pranomi’ın zarara uğraması halinde Pranomi’ın bu zararların tazminini talep etme hakkı saklıdır.

  Pranomi, her halde herhangi bir sebep göstermeksizin işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Pranomi’ın herhangi bir sebebe dayanmaksızın Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Kullanıcı’nın Pranomi’ı kullandığı sürenin ücretini düşerek ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilecektir.

11.2. Kullanıcı’nın Tek Taraflı Feshi
  Kullanıcı herhangi bir neden göstermeksizin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşme ve eklerini sözleşme süresi sona ermeden feshederse, herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın sözleşmenin işbu hükmüne dayanarak sözleşmeyi feshetmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

  Kullanıcı, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda her türlü talep hakkından feragat eder.

  Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Pranomi’ın kusurunu ispatlamadıkça herhangi bir talepte bulunamaz.

12. Mücbir Sebepler
  Tarafların kontrolünde olmayan şekilde Cumhurbaşkanı kararı ile hizmetin verildiği bölgede mücbir sebep ilan edilmesiyle(tabii afetler, salgın hastalıklar, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, internet kısıtlamaları gibi sebeplerden dolayı) sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar yükümlülüklerini yerine getirememeleri sebebi ile sorumlu tutulmayacaktır. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  Mücbir sebebin sona erdiği tarihten itibaren, paket yenileme ve hizmet verilmeye devam etme süreci Pranomi
ca belirlenecektir. Pranomi, mücbir sebebin bitmesinden itibaren 30 gün içerisinde ücreti iade etmeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir.

  Cumhurbaşkanı kararı ile hizmetin verildiği bölgede mücbir sebep ilan edildiği tarih itibariyle, Kullanıcı’nın mağduriyet yaşamaması adına Pranomi tüm verileri makul bir süreyle saklamaya devam edecektir.

13. Sözleşme Tadili
  Pranomi, gerekli gördüğü durumlarda işbu sözleşme ve eklerini tadil etme, değişiklik yapma ve güncelleme hakkına haizdir. Kullanıcı bu sebeple sözleşmeyi feshetme hakkından feragat eder. Kullanıcı’nın sözleşmede yapılan değişiklik, tadil ya da güncelleme nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

14. İhtilaflar
  İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Pranomi'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.Bildirim
  Pranomi,Kullanıcı ile Kullanıcı’nın Web Sitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi veya cep telefonu vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcı, Pranomi ile Web Sitesindeki Destek/İletişim sayfasını kullanarak iletişim kuracaktır. Pranomi maillere ve telefonlara en geç 48 saat içerisinde dönüş yapacaktır. Bu süre, iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilecektir. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcı’nın Web Sitesine kayıtlı e-mail adresine e-posta gönderimi bildirim yerine geçecektir. Kullanıcılar’ın e-postalarını güncelleme ve kontrol etme yükümlülükleri kendilerine aittir. Kullanıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

16. Muhasebe Entegrasyonu Hizmeti
Almış olduğu pakete ek olarak, Pranomi’a kullanmış olduğu muhasebe-erp programını entegre etmek isteyen kullanıcılar için aşağıda belirtilen hükümler geçerli olacaktır. Aşağıda belirtilen maddelerde düzenlenmeyen hususlarda Kullanıcı sözleşmesinin hükümleri uygulanacaktır.

16-1 Muhasebe Ve Erp Kurulum Süreçlerimizin Bilgisi
Pranomi yazılımımızda kullanmak üzere ERP muhasebe entegrasyonu talep edildiğinde, konu ile ilgili randevu tarihi oluşturulup uzaktan bağlantı ile kurulum işlemleri sağlanmaktadır. ERP muhasebe entegrasyonu sağlandıktan sonra ERP üzerinden tüm ürünleriniz Pranomia tek seferlik çekilmektedir.

Kurulan bağlantıyla alakalı olabilecek herhangi bir problemde ticket sistemi üzerinden Pranomia yardım talebi oluşturulur. Pranomi ise alınan talep için mümkün olan en uygun zamana randevu ayarlayarak kontrol sağlar ve gerekli durumlarda müdahalede bulunur.

16-2— Muhasebe Kurulumu Ücretlendirme Bilgisi
Pranomi’ın websitesi olan www.Pranomi.com adresindeki Entegrasyonlar” bölümünde yer alan Muhasebe Ve Erp Entegrasyonları” alanında belirtilen muhasebe ve erp uygulamalarının Pranomi sistemine bağlanması için ilk kurulum işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir. İlk kurulum sağlandıktan sonra müşterinin bilgisayarına kaydedilen Pranomi muhasebe dosyalarının silinmesi, bozulması, sunucu değişikliğinden dolayı dosyaların taşınması, bilgisayara format atılması ve bilgilerin bilerek veya bilinmeyerek silinmesi gibi Pranomi kaynaklı olmayan sebeplerden ötürü tekrar kurulumu gerekir ise; bu ikinci kurulum ücrete tabi olup detaylı bilgi için kullanıcı Pranomi müşteri temsilcisi ile irtibata geçilmelidir.

16-3— Pranomi’dan Kaynaklı Olmayan Muhasebe Hataları
Aşağıda farklı muhasebe uygulamalarında Pranomi kaynaklı olmayan bazı hatalar belirtilmiştir.

Müşterinin kullanmış olduğu muhasebe yazılımı tarafında mevcut işleyişi bozabilecek teknik bir aksaklık var ise, Muhasebe kurulumundan sonra müşterinin muhasebe programı üzerinde yapacağı değişiklikler neticesinde sistemin işleyişi bozulmuş ise, Muhasebe programında ürün bilgilerinin silinmesi, değiştirilmesi veya ürünün kullanım dışı olması sonucu ürün veya stok bilgilerinin çekilemediği durumlar var ise, Müşterinin Pranomi aboneliğinin süresinin dolmasından dolayı muhasebe bağlantısı kopmuş ise, Api veya .dll üzerinde çalışan muhasebe programlarında müşteri kaynaklı olabilecek teknik hatalar var ise, Kullanılan muhasebe programının, limitleri üzerinde aktif kullanıcı tarafından kullanılması nedeniyle hata alınmış ise, bu belirtilen Pranomi kaynaklı olmayan hatalardan dolayı Pranomi sorumlu tutulamaz.

16-4— Muhasebe Kurulum Sürecini Uzatabilen Veya Zorlaştırabilen Durumların Bilgisi
Muhasebe Kurulumu işlemi sırasında ; müşterinin kullandığı muhasebe programının lisanssız olması, sistemde bulunan 3. parti virüs programı gibi uygulamaların sınırlamaları veya muhasebe kurulumunu engelleyen bir komutun müşteri muhasebe veritabanında bulunmasından dolayı mevcut muhasebe uygulamanız ile Pranomi arasındaki ara uygulanamanın bağlantı süreci uzayabilir.

17- Özellik Kaybı ve Muhasebe Bağlantı Problemi Riski
Kullanmış olduğunuz paketten, üst veya alt paketlere geçiş yapmak mevcut paketinizde kullandığınız bazı özellikleri kullanamamanıza ve muhasebe bağlantınız ile ilgili bir takım problemler yaşamanıza neden olabilir. Paketler arası geçiş yapmadan önce müşteri temsilciniz ile görüşmeniz önerilir.

18-Yeni Geliştirme veya Ek Fonksiyon Talebi
Kullanıcı, Pranomi’dan demo oluşturduktan veya paket kiraladıktan sonra yazılı olarak belirtilmemiş ve Pranomi tarafından başta kendisine taahhüt edilmemiş bir yazılım geliştirmesi veya ek fonksiyon talep ederse Pranomi bu talebi değerlendirir ancak yapılması hususunda bir garanti vermez. Talep edilen geliştirmenin içeriği, müşterinin geliştirmeyi sadece kendisi için talep etmiş olması ve yazılım departmanının yoğunluğu gibi durumlar Pranomi tarafından değerlendirilerek müşteriye yanıt verilir. Pranomi, müşteriye bir geliştirme yapmayı kabul ederse, müşteriden bu iş için hizmet bedeli talep edebilir. Talep edilen hizmet bedeli müşteri tarafından ödendiği takdirde Pranomi’ın belirleyeceği bir tarihte işe başlanır. Pranomi, operasyonel nedenlerden dolayı sürecin uzama ihtimaline karşı, işin teslim tarihi ile ilgili başlangıçta bir bilgi veremez. Bu durumu Kullanıcı peşinen kabul eder.

19 - Entegrasyonu Yapılan Sistemlerdeki Hatalar ve Sorunlar
Pranomiın, web sitesinde belirtilen pazaryerleri, e-ticaret siteleri, sosyal medya mecraları, kargo firmaları, muhasebe ve erp programlarıyla entegrasyonu bulunmaktadır. Bu platformlardan kaynaklanan hatalar, entegrasyon sürecini olumsuz etkileyebilir. Pranomi bu tür durumlarda ilgili platformu bilgilendirebilir veya Kullanıcının gerekli platform ile görüşmesini talep edebilir. Bu süre zarfında oluşabilecek zararlardan Pranomi sorumlu değildir.

20. Alt Kiracı Yasağı
Kullanıcı, Pranomi’dan kiraladığı paketi ve bu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları hiç bir surette üçüncü şahıslara  kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz, paylaştıramaz. Kullanıcının firma bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bu durumu Pranomi’a bildirmesi ve Pranomi’dan yazılı onay alması gerekmektedir