Bilgilendirme

Pranomi Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilen Korunması Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamında diğer hakların bildirimi amacıyla hazırlanmıştır. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi.ve Ticaret Anonim Şirketi (“Pranomi” ve “Şirket”), veri sorumlusu sıfatı ile ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde bu metinde açıklanan biçimde kişisel verileri işler.

1- Veri Sorumlusu   : Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi.ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres                   : Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. Roditi Han No: 43 D: 4 Beyoğlu / İSTANBUL

E-Posta                : info@pranomi.com

Telefon                 : 0352 333 4838

 

2- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

2.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler,

 • https://pranomi.com/ adresini ziyaret,
 • Siteye üye olmak,
 • E-posta, telefon, kısa mesaj, uygulamalar üzerinden mesajlaşma, faks ya da iletişim formları veya canlı destek fonksiyonunu kullanarak iletişim kurma,
 • İnternet sitesi faaliyeti kapsamındaki sözleşmelere taraf olma yöntemleri ile toplanabilmektedir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, işbu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme amacına uygun olarak, KVKK m.5 ve ilgili mevzuat dayanağıyla toplanmaktadır.

 

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Pranomi hizmetlerinin sunulabilmesi, öneri, şikayet, ürün ve hizmetlere ilişkin olarak iletişim kurulabilmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,  idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, ürün/hizmet teklifi, Pranomi’nin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, https://pranomi.com/ adresli internet sitesinin gelişime yönelik istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

4- Kişisel Verilerin Aktarılması

Pranomi hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Pranomi bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarımı

KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Pranomi tarafından aktarılabilmektedir.

 

4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı

Pranomi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Pranomitarafından kişisel veriler; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Pranomi bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Pranomi, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanım

Amaç

İş Ortağı

Pranomi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hissedarlar

İlgili mevzuat hükümlerine göre Pranomi’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar

Pranomi’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Şirket Yetkilileri

Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler

Pranomi’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuken Pranomi’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

Hukuken Pranomi’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilin de talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Pranomi, 6698 sayılı KVKK’nın 12’nci maddesine uygun olarak, ilgili kişinin kişisel verilerini gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kişisel verileriniz depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Ayrıca, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktayız.

Kağıt ortamdaki kişisel veriler dolaplarda muhafaza edilmekte olup, bu dokümanlara sadece yetkili kişiler erişebilmektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, İnternet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

 

6. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak (ilgili kişi), KVKK uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

8. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Şekli

İşbu Aydınlatma Metni’nin 6. Maddesinde belirtilen haklarınızı, Veri Sorumlusu’na başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.

8.1. Başvurunun Şekli

Veri Sorumlusu’na,

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile,
 • Posta yolu ile,
 • Veri Sorumlusu’nda kayıtlı e-posta ile başvurabilirsiniz.

8.2.  Başvuruda Gerekli Bilgiler

Başvurunuzu, (Veri Sorumlusuna Başvuru Formu)’nu kullanarak yapabilirsiniz.

Formu kullanmamanız durumunda başvurunuzda; Ad-soyad, imza, T.C. Kimlik No, Tebligata esas adres ve talep konusunun bulunması zorunludur.

8.3.  Başvuruya Verilecek Cevap

Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve talebinizin kabulü halinde gerekli işlem yapılacak olup, başvurunuzda belirttiğiniz iletişim kanalları kullanılarak cevabımız ve yapılan işleme ilişkin açıklama size iletilecektir.

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, Veri Sorumlusu’nun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

 

 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Amaç

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla . Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi.ve Ticaret Anonim Şirketi (“Pranomi” ve “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki tabloda yer alan çerezler kullanılmaktadır:

 1. Zorunlu Çerezler: Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

 

 1. İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

 

 1. Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

 

 1. Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

 

İnternet Tarayıcınızdaki Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örneğin:

"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz. 

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Prasoft’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için;

Apple Cihazlarda;

"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.

Android Cihazlarda;

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.