PRAtik Değil EN PRATİK!

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) Şirketi (“www.pranomi.com” ve “Şirket”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

 

1.2 Kapsamı

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve PraNomi tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; PraNomi tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

 

1.3 Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan Adayı: PraNomi bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket/Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi).: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi). Şirketi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

İş Ortakları: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

1.4 Politikanın Yürürlüğü

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından düzenlenen bu Politika 25 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)., yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) web sitesinden erişilebilirsiniz.

 

  1. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

2.1 Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından kişisel verileri işlenen, Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 

Veri Sahibi Kategorileri  Açıklama

Müşteriler: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) .sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

Potansiyel Müşteriler: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan Adayları: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

Üçüncü Kişiler: Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Yukarıdaki tabloda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

 

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.2.1 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:

 

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

2.2.2 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:

Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,

Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,

Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Ücret yönetimi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,

Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.3 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

 

Etkinlik yönetimi,

İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,

Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

2.2.4  Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:

 

Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,

Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.5 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:

İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

 

2.2.6 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:

 

Hukuk işlerinin takibi

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

2.3 Kişisel Veri Kategorileri

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

 

Veri Kategorisi  Açıklama

Kimlik bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.

İletişim bilgisi: Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).

Lokasyon bilgisi: Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).

Müşteri bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.).

Müşteri işlem bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.

Fiziksel mekân güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

İşlem güvenliği bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.

Finansal bilgi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Çalışan adayı bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

Hukuki işlem ve uyum bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Denetim ve teftiş bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

Özel nitelikli veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Pazarlama bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Talep/şikayet yönetimi bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar yönetimi bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi).’ın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

Olay yönetimi bilgisi: Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)’ın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)., Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)., kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

 

 

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi), KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

3.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi), kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

3.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi), meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

3.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi); kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi), kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. 

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından işlenmektedir.

3.2.1 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

3.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

3.2.3 Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.2.5 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Prapazar’ın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 

3.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.8 Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Prapazar’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi)tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.1 Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından aktarılabilmektedir.

4.2 Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.3 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi), aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Sahir  Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile www.pranomi.com adresinde yer alan siteye kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Siteye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Siteye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulamaya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Siteyi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulamayı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcının kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamayı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamaya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcının Uygulamaya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulamaya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcının Uygulama veya İçeriğe erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcının mülkiyetinde olup İçeriğe ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut İçeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçeriğin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçeriği Uygulamadan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulamanın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulamayı, Uygulamanın, Sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulamanın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Siteye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Uygulamayı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.10 Kullanıcı, Uygulamaya yüklenen İçeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçeriğin kaybından sorumlu değildir.

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcıya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcının güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikleri diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12 Uygulamaya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulamanın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulamaya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.17 Kullanıcı, firmanın vermiş olduğu hizmetin bir ön muhasebe hizmeti olduğunu, sunmuş olduğu internet çözümlerinde meydana gelebilecek yazılımsal sorunlardan dolayı PraNomi’ye sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hatası, eksik bilgi girilmesi, teknik veya yazılımsal aksaklıklar nedeniyle yaşanan zararlardan firma sorumlu değildir. Kullanıcı, bu nedenle oluşacak tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu olmak üzere peşinen feragat eder.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulamadan ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulamayı Sitede belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcının üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcının üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu  ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

 

 

 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Site ve Uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Siteye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcının Uygulamaya erişimi, Uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi veya Uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulamanın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulamanın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulamaya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulamaya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirketin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve Uygulamanın kullanımından Münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (Yargılama masrafları ve Avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirketi beri kıldığını kabul eder.

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sitenin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirketin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

6.6 Kullanıcı tarafından PraNomi'nin kişilik haklarına internet, sosyal medya gibi ortam veya platformlarda yapılan yayınlar ve paylaşımlar gönderilen e postalar ile saldırı nedeniyle, PraNomi'nin müşteri kaybı, şirket hisselerinin değer kaybı, tiraj azalması, satışlardaki azalma, iş kaybı gibi zararlar gerçekleşebileceğinden uğranılan zararların tazminine ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 25. maddesi ve Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesi hükümleri ile paylaşımların suç teşkil etmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği maddi tazminat, manevi tazminat ve cezai müeyyidelerin kendisine uygulanacağını kabul eder.

6.7 Kullanıcı hatası, eksik bilgi girilmesi, teknik veya yazılımsal aksaklıklar nedeniyle yaşanan zararlardan firma sorumlu değildir. Kullanıcı, bu nedenle oluşacak tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu olmak üzere peşinen feragat eder.

 

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulamayı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçeriğe 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçeriği veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz lığı Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail veya cep telefonu vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Madde 9. Mücbir Sebepler
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, salgın hastalıklar, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulmayacaktır. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

   
     
     
     
     
     
  1. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

5.1 Kişisel veri sahibinin hakları:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 

5.2 Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Sahir Yazılım Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PraNomi) ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

 

Bizimle İletişime Geçin

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

 

https://www.pranomi.com/iletisim